Syl­wetki współ­pracow­ników Grupy TROP

Beata Ciężka 200x280

Beata Ciężka

Ewaluator, specjalista ds. badań jako­ściowych i analiz eks­perc­kich
Członek Honorowy Instytut TROP


Prezes Pol­skiego Towa­rzy­stwa Ewaluacyj­nego w latach 20042010. Z Grupą TROP współ­pracuję w zakresie prowadzenia ewaluacji Metodą TROP i opracowania analiz na temat ewaluacji w orga­ni­za­cjach.
Specjalizuję się w badaniach jako­ściowych i analizach eks­perc­kich.

Od 1995 pracuję jako ewaluator m.in. pro­gra­mów i projek­tów przed­ak­cesyj­nych (Phare) i poak­cesyj­nych Unii Europej­skiej (Europej­ski Fun­dusz Spo­łeczny, Leonardo da Vinci), Trust for Civil Society (USA), General Elec­tric Life Skills (USA), Nor­weski Mechanizm Finan­sowy (EEG), Program Aktywizacji Obszarów Wiej­skich (Bank Światowy).

Jestem autorką i realizator­ską szko­leń z zakresu ewaluacji oraz wykładowcą na studiach podyplomowych Uniwer­sytetu War­szaw­skiego oraz Szkoły Głów­nej Han­dlowej. Pracuję także na Uniwer­sytecie Jagiel­loń­skim.

W wol­nych od pracy podróżuję i zachwycam się Azją.