Syl­wetki współ­pracow­ników Grupy TROP

Darek Kropacz - 200x280

Dariusz Kropacz

Kon­sul­tant, trener biz­nesu i sprzedaży, han­dlowiec

Jestem trenerem biz­nesu i sprzedaży, w tych obszarach pracuję od ponad 15 lat. Specjalizuję się w przy­gotowywaniu i prowadzeniu pro­gra­mów szkoleniowych dla menedżerów i sił sprzedażowych rynku biz­nesowego. Wspieram indywidualny roz­wój, dbając jed­nocześnie o per­spek­tywę zespołów i całej orga­ni­za­cji. Ukoń­czyłem Szkołę Trenerów Biz­nesu Grupy TROP oraz Studium Trenerów, Psychologii Biz­nesu i Coachingu. Jestem także absol­wen­tem Akademii Coach­in­go­wej CoachWise i uczest­nikiem Szkoły U!Lider w Grupie TROP.

Kil­kana­ście lat byłem związany z międzynarodową branżą telekomunikacyjną w obszarach obsługi klienta i roz­woju (szkolenia, kon­sul­ting i coaching), a przede wszyst­kim sprzedaży. Współ­pracowałem z grupą kluczowych klien­tów budując, utrzymując i roz­wijając relacje biz­nesowe. Zarządzałem dużymi projek­tami sprzedażowymi, w których byłem odpowiedzialny za kreowanie nie­stan­dar­dowych roz­wiązań m.in. dla naj­więk­szych nie­ruchomo­ści komer­cyj­nych w całej Pol­sce.

Przez ostat­nie 4 lata jako trener i kon­sul­tant w obszarze efek­tyw­no­ści organizacyj­nej (projekt Organization Effec­tiveness Team) odpowiadałem za prze­prowadzanie pra­cow­ni­ków wszyst­kich szczebli przez proces zmian i budo­wa­nie nowej kul­tury organizacyj­nej. Wspierałem menedżerów i ich zespoły w zwięk­szaniu efek­tyw­no­ści w obszarze ludz­kich emocji, relacji, zaan­gażowania i motywacji.

Prowadzone przeze mnie warsz­taty opieram na doświad­czeniu uczest­ników. Czuwam nad procesem nauczania, pozostawiając jed­nocześnie uczest­nikom dużą swobodę w doświad­czaniu i umoż­liwiając reflek­sję nad teo­rią. Pobudzam do prak­tykowania nabytych umie­jęt­no­ści, inspiruję i wskazuję różne drogi, ale nie podaję goto­wych roz­wiązań.

W czasie wol­nym realizuję swoje pasje, którymi są fotografia i podróże.