Syl­wetki pra­cow­ni­ków Grupy TROP

Joanna Mirkowska

Joanna Mir­kow­ska

Dyrek­tor Ośrodka Kształ­cenia Ustawicz­nego – Akademii TROP, Prokurent Spółki

W Grupie TROP zaj­muję się budowaniem dobrej atmos­fery poprzez roz­wijanie nitek entuzjazmu i dobrej ener­gii. Przy tym wszyst­kich nie zapominam, dbać o finan­sowy aspekt funk­cjonowania firmy.

Z wykształ­cenia jestem ekonomistą. Dwadzie­ścia pięć lat prze­pracowałam współ­dziel­czo­ści pracy, prze­chodząc po kolei wszyst­kie szczeble awansu zawodowego od referenta do p.o. prezesa włącz­nie. Współ­pracuję z róż­nymi stowarzyszeniami i organizacjami poza­rzą­do­wymi m.in. Pol­skim Towarzystwem Psychologicz­nym, Stowarzyszeniem Trenerów Orga­ni­za­cji Pozarządowych STOP, Ośrod­kiem Badań i Usług Psychologicz­nych i Powszechną Akademią Młodzieży.

W każ­dym pod­jętym zadaniu przede wszyst­kim widzę człowieka. Jestem mocno zaan­gażowana w działal­ność charytatywną. Wielu pod­opiecz­nym pomagam w ich codzien­nych zmaganiach z chorobami czy prze­ciw­no­ściami losu. Często biorę udział w dys­kusjach, poruszających problem toleran­cji w Pol­sce. W roku 2005 zostałam nominowana do tytułu „Dobroczyńca Roku”. Za naj­waż­niej­sze ze swoich wyróż­nień uważam pieczątkę, którą dostała od swoich współ­pracow­ników „Joanna Mir­kow­ska – Dobry Człowiek”.

W wol­nych chwilach zatracam się w swoim świecie, do którego zapraszam dobrą książkę i kota, który swoim mruczeniem potrafi wprowadzić w dobry nastrój, nawet po bar­dzo trud­nym dniu.