Syl­wetki pra­cow­ni­ków Grupy TROP

Joanna Zienkiewicz

Joanna Nie­kraszewicz

Ewaluator

W Grupie TROP zaj­muję się głów­nie ewaluacją zarówno na poziomie kon­cep­cyj­nym jak i operacyj­nym: współ­pracuję przy tworzeniu innowacyj­nej ewaluacji Metodą TROP, realizuję ewaluację projek­tów realizowanych ze środ­ków Unii Europej­skiej w ramach Pod­działania 2.2.2 PO KL oraz projek­tów biz­nesowych.

Doświad­czenie zawodowe zdobywałam w fir­mie zaj­mującej się doradz­twem per­sonal­nym i rekrutacją.
Jestem absol­wentką socjologii na Uniwer­sytecie Szczeciń­skim oraz studiów podyplomowych w zakresie ewaluacji projek­tów unij­nych (Akademia Leona Koź­miń­skiego). W trak­cie studiów uczest­niczyłam w programie Sokrates-Erasmus na Alice Salomon Fach­hoch­schule w Ber­linie.

Ukoń­czyłam 21 edycję Szkoły Trenerów Biz­nesu w Grupie TROP i szkołę Trener: Edukator i Przed­siębiorca prowadzoną przez Stowarzyszenie Trenerów Orga­ni­za­cji Pozarządowych (STOP).

Poza ewaluacją interesuję się jeź­dziec­twem. Doceniam konie jako istoty wspierające ludzi w roz­woju osobistym.