Syl­wetki współ­pracow­ników Grupy TROP

Jola Czernicka-Siwecka

Jola Czernicka-Siwecka

Założycielka Fun­dacji Iskierka, trener, coach, animator zmian spo­łecz­nych, pedagog
Członek Honorowy Instytutu TROP

Od 20 lat działam w orga­ni­za­cjach pozarządowych. W 2006 roku założyłam Fun­dację ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Zaj­muję się pod­noszeniem jako­ści życia chorych dzieci i ich rodzin oraz angażowaniem środowisk artystycz­nych, samorządowych i biz­nesowych w działania pomocowe, pokazując im płynące z tego obopólne korzy­ści.

Pierw­sze kroki w aktyw­no­ści spo­łecz­nej stawiałam w Towarzystwie Ochrony Praw i God­no­ści Dziecka „Wyspa” oraz w Powszech­nej Akademii Młodzieży PAM. Już wtedy, jako koor­dynator ds. profilak­tyki, dostrzegałam ważne obszary problemów i potrzeb środowisk zagrożonych wykluczeniem. Współ­pracowałam przy reali­za­cji pro­gra­mów aktywizujących spo­łecz­no­ści lokalne czy zapobiegające bez­robociu m.in. z Zespołem Trenerów i Animatorów „SIEĆ”, Pol­skim Towarzystwem Psychologicz­nym i Cen­trum Edukacji Obywatel­skiej. Ukoń­czyłam pedagogiczne studia magister­skie na Uniwer­sytecie War­szaw­skim, nabywając rów­nolegle kwalifikacje z zakresu socjoterapii, edukacji psychologicz­nej, animacji kul­tural­nej czy trenerów biz­nesu pod­czas dodat­kowych kur­sów i szko­leń. (Instytut Terapii Gestalt, Grupa TROP, Klanza).

Jestem pomysłodawcą Dziecięcej Orkiestry Onkologicz­nej, która kon­cer­tuje od kilku lat i wydała już trzy profesjonalne płyty. Mali pacjenci bez kroplówek, lekarze i pielęgniarki bez szpital­nych far­tuchów, rodzice z uśmiechem zadowolenia na twarzy a wszyscy z bar­dzo egzotycz­nymi instrumen­tami per­kusyj­nymi w rękach z kolek­cji muzyka i dyrygenta orkiestry prof. Piotra Sutta. Naj­młod­szy muzyk ma 4 lata a naj­star­szy ok. 60. To oryginalna forma muzykoterapii i zmiany spo­łecz­nego postrzegania chorych dzieci i ich rodzin. W nagraniach i kon­cer­tach orkiestrze towarzyszą także arty­ści: m.in. Artur Rojek, Dorota Pomykła, Ewa Uryga, Andrzej Lam­pert a naj­now­sza płyta zatytułowana MOC MARZEŃ realizowana jest z udziałem Natalii Kukul­skiej, Miki Urbaniak i grupy Me Myself And I, używających swych głosów jak instrumen­tów.

Uczę przed­stawicieli biz­nesu odkrywania wła­snych moż­liwo­ści w innowacyj­nej for­mule CSR (spo­łecz­nej odpowiedzial­no­ści biz­nesu). Pracuję pomiędzy War­szawą i Śląskiem łącząc działal­ność spo­łeczną i biz­nesową na rzecz poprawy jako­ści życia, tych którzy tego naprawdę potrzebują oraz inspirowania tych, dla których naj­waż­niej­sza jest pasja życia.