Syl­wetki pra­cow­ni­ków Grupy TROP

Justyna Zacharuk

Justyna Zacharuk

kon­sul­tant w dziale zmiana i roz­wój – trop dla firm i kon­sul­tant merytoryczny akademii trop, trener, coach

Z Grupą TROP jestem związana od ponad 5 lat. Na prze­strzeni tego czasu miałam okazję: współ­tworzyć strategię mar­ketin­gową i sprzedaży, kierować projek­tami szkoleniowymi oraz pracować w zespole projek­tów współ­finan­sowanych ze środ­ków EFS na stanowisku specjalisty ds. szko­leń.

Obec­nie swoją ener­gię zawodową skierowałam na przy­gotowywanie projek­tów roz­wojowych dedykowanych do przed­siębiorstw. Dbam o ich zawar­tość merytoryczną oraz ich prze­bieg organizacyjny. Wspar­ciem w pracy są dla mnie moje umie­jęt­no­ści trener­skie oraz te zwią­zane z budowaniem indy­wi­du­al­nego kon­taktu. Dbam o budo­wa­nie dialogu zarówno z Klien­tami jak i współ­pracow­nikami. Cenię decyzje pod­jęte wspól­nie, na płasz­czyź­nie kon­struk­tyw­nej roz­mowy.

Ukoń­czyłam Szkołę Trenerów Biz­nesu Grupy TROP oraz Ośrodku INTRA, Szkołę Liderów i Animatorów w Sieci, Szkołę pracy warsz­tatowej w opar­ciu o proces grupowy, 12 edycję Szkoły Coachów oraz Studium Analizy Trans­ak­cyj­nej.

Interesuję się procesami jakie zachodzą pod­czas pracy grupowej, kształ­towaniem się kul­tury organizacyj­nej i jej oddziaływaniem na “życie” firmy oraz wpływem zmiany na roz­wój pra­cow­ni­ków w orga­ni­za­cji. Współ­prowadzę warsz­taty poświęcone wspo­mnianemu zagad­nieniu oraz współ­tworzę materiały szkoleniowe. Kieruje i organizuje pracę zespołów trener­skich.

Współ­pracowałam m.in. z: Oriflame, Aster Sp. z o.o., Liberty Direct, Grupa Energa, Camaieu, Solution, CPE, Pronet, Izba Celna, HSBC, Wyż­szą Szkołą Ban­kową w Toruniu, Ricoh, Laj­konik, Weber, Kom­pania Piwowar­ska, Lidl, ING, Start People, Nokia, Johnson&Johnson, PZU.

W wol­nych chwilach biegam oraz uprawiam trek­king wysokogór­ski.