Syl­wetki pra­cow­ni­ków Grupy TROP

DSC 7479 b resize

Katarzyna Żebrow­ska

Główny księgowy

Absol­wentka wydziału rachun­kowo­ści Akademii im. Leona Koź­miń­skiego na specjalizacji finanse i rachun­kowość. Posiada licen­cję Ministra Finan­sów na usługowe prowadzenie ksiąg rachun­kowych, oraz cer­tyfikat eks­perta usług księgowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Pol­sce, Oddział Okręgowy w War­szawie. Jest rów­nież człon­kiem zwyczaj­nym tego stowarzyszenia. Od 2012 roku prowadzi własne biuro rachun­kowe. Z Grupą TROP współ­pracuje od 2008 roku zapew­niając obsługę księgowo kadrową.