Syl­wetki współ­pracow­ników Grupy TROP

Lucyna Weroniczak 200x280

Lucyna Weroniczak

Trener, coach w Programie TROP dla firm rodzin­nych

Jestem trenerem od 1992. Pracowałam z róż­nymi grupami zawodowymi (nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, praw­nicy, menadżerowie, trenerzy). Moją specjal­no­ścią są szkolenia w zakresie komu­ni­ka­cji, aser­tyw­no­ści, roz­wiązywania kon­flik­tów, negocjacji, obsługi klienta, zarzą­dza­nia zmianą, prezen­tacji i autoprezen­tacji. Ostat­nio zaj­muję się głów­nie szkoleniami w zakresie przy­wódz­twa i liderowania w zespole pracow­niczym, coachingu biz­nesowego i roz­wijania umie­jęt­no­ści trener­skich. Specjalizuję się w szkoleniu kadry menadżer­skiej i trenerów biz­nesu. Prowadzę studia podyplomowe Akademia Trenera (WSG Byd­goszcz) wg autor­skiego projektu. W biz­nesie prowadzi też coaching.

Jestem autorką i współ­autorką wielu pro­gra­mów szkoleniowych.
Mam roz­ległe doświad­czenia biz­nesowe, zwłasz­cza w fir­mach rodzin­nych. Jestem prezesem Agen­cji Cel­nej „GRAND” (od 1995), którą prowadzę z mężem, zarządzam organizacją produk­cji w fir­mie „GRAND­SPED” (od 2009), którą prowadzę wspól­nie z synem, a także kieruję firmą: Zespół Psychologów i Pedagogów “GAMMA” (od 1996) w której prowadzę szkolenia i coaching. W ramach Projektu Wspar­cia Firm Rodzin­nych prowadziła warsz­taty i występowała na kon­feren­cjach dzieląc się wiedzą, umiejęt­no­ściami i doś­wiad­cze­niem.