Syl­wetki współ­pracow­ników Grupy TROP

Maciej Barylka200x280

Maciej Baryłka

Trener, coach, men­tor

Z Grupą TROP jestem związany od 10 lat. Jestem opiekunem merytorycz­nym Szkoły Coachów Grupy TROP, czuwam nad roz­wojem osób cer­tyfikujących się w pracy Metodą TROP.

Specjalizuję się w doskonaleniu umie­jęt­no­ści menedżer­skich, inter­per­sonal­nych, negocjacyj­nych, budowaniu relacji z part­nerami biz­nesowymi, delegowaniu, negocjacji, budowaniu i zarządzaniu zespołów oraz wprowadzaniu zmian.

Posiadam wielolet­nią prak­tykę w szkoleniach biz­nesowych, szkoleniach „Train the Trainers”, trenin­gach grupowych oraz indywidual­nej pracy z przed­stawicielami śred­niej i wyż­szej kadry kierow­niczej.

Realizowałem programy szkoleniowe między innymi dla: Pol­ska Telefonia Cyfrowa, Pricewater­houseCoopers, Otwarte Fun­dusze Inwestycyjne ING, Minister­stwo Gospodarki, Lek­ker­land Pol­ska, Schneider Elec­tric Pol­ska, por­tal pracuj.pl, Grupa Fachowiec, Szkoła Trenerów Biz­nesu Grupy TROP, Szkoła Wyż­sza Psychologii Spo­łecz­nej, Wyż­sza Szkoła Ban­kowa w Toruniu, Polsko-Japońska Wyż­sza Szkoła Tech­nik Kom­puterowych.

Cer­tyfikat PTP - Rekomen­dacja I i II stop­nia. Trener warsz­tatu psychospołecz­nego i treningu inter­per­sonal­nego.