Syl­wetki pra­cow­ni­ków Grupy TROP

Maciej Trawka

Maciej Trawka

Programista, specjalista IT, trener

W Grupie TROP zaj­muję sie przede wszyst­kim wspar­ciem IT, tworzeniem i obsługą strony inter­netowej firmy oraz baz danych. Od ponad dwóch lat „zaszczepiam” w Grupie TROP nowo­ści tech­nologiczne, staram się uspraw­nić funk­cjonowanie firmy. Byłem mocno zaan­gażowany w funk­cjonowanie Stowarzyszenia „Sieć Wspar­cia Aktyw­no­ści Trener­skiej”.

Swoją pracę zawodową roz­począłem od rocz­nego kon­traktu w… Sudanie, gdzie w zespole zarządzającym budową pierw­szego w kraju wieżowca zaj­mowałem się logistyką, zaopatrzeniem oraz ICT.

Ukoń­czyłem 29 edycję Szkoły Trenerów Biz­nesu i Szkołę Liderów i Animatorów Sieci w Grupie TROP. Od sied­miu lat (zgod­nie z ideą Life Long Lear­ning) studiuję Zarządzanie w Szkole Głów­nej Han­dlowej. Wcześniej przez 2 lata studiowałem Infor­matykę na UW. W SGH przed kilka lat bar­dzo aktyw­nie działałem w Samorządzie Studen­tów.

W czasie wol­nym lubię gry on-line, ciekawostki tech­nologiczne oraz jazdę na rowerze.