Syl­wetki pra­cow­ni­ków Grupy TROP

Marietta Banach-Surawska

Marietta Banach-Surawska

Koor­dynator Akademii TROP

Zaj­muję się rekrutacją osób do naszych szkół oraz opiekuję się uczest­nikami pod­czas ich nauki. Dbam o komunikację oraz PR Akademii TROP. Zależy mi na promowaniu atmos­fery sprzy­ja­ją­cej uczeniu się oraz wymiany wiedzy i doświad­czeń w szkołach TROP-u.

Doświad­czenia zdobyte pod­czas studiów ekonomicz­nych w Pol­sce jak i Hisz­panii (WSHiP im. R. Łazar­skiego, Uniwer­sytecie Univer­sidad de Zaragoza) pozwalają mi prowadzić Akademię TROP pamiętając o jej efek­tyw­no­ści ekonomicz­nej jak i spo­łecz­nej.

Doświad­czenie zawodowe zdobywałam w międzynarodowej fir­mie kon­sul­tin­gowej. Mierzyłam się tam z zadaniami zes­połu szko­leń i organizacją warsz­tatów dla pra­cow­ni­ków firmy. Byłam rów­nież zaan­gażowana w pracę przy dużych projek­tach szkoleniowych, m.in. Advisory Training Camps.

Jestem osobą poszukującą i próbującą nowego. Interesuje mnie łączenie róż­nych form pracy i działania. Integruję na pozór nie­pasujące do siebie elementy tworząc z nich nową jakość, stąd moje zain­teresowanie modą i tań­cem.