Syl­wetki współ­pracow­ników Grupy TROP

Marta Bara 200x280

Marta Bara

Opiekun Programu superwizyjno-mentoringowym, trener, coach

Dyplomowana trenerka Szkoły Treningu i Warsz­tatu Psychologicz­nego oraz Studium Treningu Inter­per­sonal­nego INTRA, trenerka moderatorka Action Lear­ning Metodą TROP, absol­wentka studiów doskonalących Negocjacje i Mediacje, cer­tyfikowany coach Inter­national Coach Com­munity, psycholog spo­łeczny.

Posiada wielolet­nie doświad­czenie w szkoleniu trenerów, w cyklach speł­niających stan­dardy szkolenia trenerów rekomen­dowanych przez Pol­skie Towarzystwo Psychlogiczne. Prowadzi treningi inter­per­sonalne. Od 6 lat prowadzi aktywną prak­tykę coachin­gową. Prowadzi prak­tykę otwartą — life-coaching, coaching talen­tów oraz coaching menedżer­ski.

Specjalizuje się w pracy na zasobach, moc­nych stronach i talen­tach. Współ­tworzyła projekty zarzą­dza­nia i organizacyj­nego wspar­cia talen­tów poprzez men­toring, obej­mujący szkolenia, super­wizje, doradz­two i coaching. Jest autorką pro­gra­mów szkoleniowych z kom­peten­cji spo­łecz­nych oraz umie­jęt­no­ści osobistych. Tworzy i realizuje projekty roz­wojowe oraz aktywizacyjne.

Jest współ­autorką programu studiów doskonalących “Men­toring roz­wojowy i zarządzanie wiedzą” (210 godz., zgodny z naj­now­szymi wymaganiami Minister­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­szego).

Współ­pracowała m.in. dla: Procter&Gamble, Sage (program Top Talents), Codility, Bank Gospodarki Żyw­no­ściowej, C.H.Beck, Pol­skie Książki Telefoniczne, Janssen-Cilag Pol­ska, Gedeon Rich­ter Pol­ska, Axa Direct, Uczel­nia Łazar­ski, Szkoła Wyż­sza Psychologii Spo­łecz­nej, Uniwer­sytet Kar­dynała Stefana Wyszyń­skiego, Wyż­sza Szkoła Finan­sów i Zarzą­dza­nia, AIESEC i in.