Syl­wetki pra­cow­ni­ków Grupy TROP

Paulina Wojcik 200x280

Paulina Wój­cik

Koor­dynator ds. mar­ketingu i promocji, trener, coach

Mój żywioł to kreowanie, tworzenie, inspirowanie do działania i szukanie nowych per­spek­tyw. W Grupie TROP koor­dynuję działania mar­ketin­gowe i akcję spo­łeczeną Fun­dacji TROP Współ­praca oparta na empatii, szukam nowych part­nerów do współ­pracy na róż­nych polach, współ­prowadzę spo­tkania promocyjne i dbam o wizerunek Grupy TROP w Inter­necie.

Moje wcześniej­sze doświad­czenia zawodowe zwią­zane są z pracą w środowisku międzykul­turowym — koor­dynowałam wolon­tariat międzynarodowy i projekty budowania współ­pracy z part­nerami lokal­nymi oraz zagranicz­nymi. Działania te wielo­krot­nie utwier­dzały mnie w prze­konaniu, że jasna i czytelna komunikacja jest szalenie ważna pod­czas współ­pracy oraz pokazały ile pracy należy włożyć w jej budo­wa­nie.

Dużym wspar­ciem w roz­woju umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych i budowania relacji były dla mnie studia socjologiczne na Uniwer­sytecie Wrocław­skim, dwuletni pobyt na Uniwer­sytecie w Coim­brze (Por­tugalia) oraz roz­liczene doświad­czenia pracy zagranicą. Jestem absol­wentką Szkoły TrenerówSzkoły Coachów Grupy TROP.

W chwilach wol­nych od mar­ketingu prowadzę szkolenia dla grup międzypokoleniowych/międzykulturowych, “Coaching za książkę” oraz warsz­taty komunikacyjne po angiel­sku. Ważne są dla mnie działania spo­łeczne.

logo linked in logo facebook