Syl­wetki współ­pracow­ników Grupy TROP

Przemek Kluge 125x175

Prze­mysław Kluge

Trener, coach współ­pracujący

Specjalizuję się w coachingu i men­toringu dla wyż­szej i śred­niej kadry menedżer­skiej, a także dla osób zarządzających zespołami ludz­kimi, samodziel­nych pra­cow­ni­ków, oraz life coachingu dla osób pragnących świadomie kierować swoim roz­wojem. Prowadzę szkolenia z budowania zespołów, komu­ni­ka­cji i doskonalenia procesów zarzą­dza­nia.

Posiadam wielolet­nią prak­tykę w szkoleniach biz­nesowych, szkoleniach „Train the Trainers”, trenin­gach grupowych oraz moderacji i facylitacji pracy zespołów zadaniowych.

Posiadam rekomen­dacje trener­skie II stop­nia wydane przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne, a także cer­tyfikat trener­ski i coachin­gowy II stop­nia wydany przez Grupę TROP.

Realizowałem programy szkoleniowe między innymi dla: ING Bank Śląski, Amplico Life, WSiP SA, Wydaw­nic­two Juka-91, Schneider Elec­tric Pol­ska, Elda-Eltra Elek­trotech­nika, Mediaedge:CIA, Agorę S.A., Altana Pharma, Polsko-Niemiecka Izba Prze­mysłowo — Han­dlowa, Pricewater­houseCoopers, Ernst and Young, BZ WBK, Com­mer­cial Union, Initiative Media, OFI, BZ WBK Pekao SA, Toyota Bank, Stroer Media, Exide Tech­nologies, Vision Express, Banah Group, Minister­stwo Gospodarki, Minister­stwo Finan­sów, TP SA, Puratos Pol­ska.