Syl­wetki współ­pracow­ników Grupy TROP

Szymon Niemiec

Szymon Nie­miec

koor­dynator ośrodka trop, asystent Prezesa Zarządu

Z Grupą TROP związany jestem od dawna, bar­dziej jako przyjaciel niż współ­pracow­nik. Zaj­muję się koor­dynacją Ośrodka TROP oraz kon­tak­tem z uczest­nikami, pośred­niczę rów­nież w kon­tak­tach z Prezesem Zarządu. Można powiedzieć, że opiekuję się Wami na każ­dym etapie kon­taktu z naszą firmą, od prze­kroczenia przez Was progu ośrodka po spo­tkania wspo­mnieniowe po latach.

Od 1998 roku zaj­muję się koor­dynacją projek­tów prospołecz­nych, w tym projek­tów dotyczących zmian spo­łecz­nych.

Poza pracą w Grupie TROP zaj­muję się life coachin­giem oraz prowadzę warsz­taty i szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem spo­łecz­nym. Posiadam Cer­tyfikat Pierw­szego Stop­nia Coacha Metody TROP.