Syl­wetki pra­cow­ni­ków Grupy TROP

Urszula Nowak

Urszula Nowak

koor­dynator projektu, trener

TROP-em zaraziłam się pod­czas szkolenia biz­nesowego dla Trenerów Wewnętrz­nych i szkolenia z Zarzą­dza­nia Zmianą. Oś naszej współ­pracy stanowi zarządzanie projek­tami, obec­nie w projek­cie Nowe Pokolenie Rol­ników z Fun­dacją Danone.

Cała moja droga zawodowa związana jest zarządzaniem zasobami ludz­kimi, roz­wojem pra­cow­ni­ków, pro­wa­dze­niem projek­tów i szko­leń, jak i koor­dynowaniem procesów rekrutacyj­nych. Swoje doświad­czenie zawodowe mogłam roz­wijać, spraw­dzać i weryfikować pracując zarówno w kor­poracjach jak i będąc człon­kiem Fun­dacji wspierającej wej­ście na rynek pracy studen­tów i absol­wen­tów.